WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na podjęcie współpracy z unijnymi kontrahentami. Dotyczy to nie tylko sprzedaży towarów do krajów Wspólnoty. Równie często występują transakcje sprzedaży towarów do UE, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – definicja ustawy o VAT

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zobacz też:

dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Skierowanie na badania lekarskie pracownika

Rozwiązanie umowy zlecenia

Warunki zaistnienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Aby wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rzeczywiście miało miejsce należy spełnić kilka warunków:

Katalog Stron

  • nabywca towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem.

Obowiązek podatkowy w VAT a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT:

“W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.”

Polecamy:

nGlobal.pl
Katalog Stron