Odszkodowanie dla pracodawcy za porzucenie pracy

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Z kodeksu pracy możemy się dowiedzieć, że tylko w dwóch przypadkach pracownik ma prawo do tego, by rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  • w przypadku gdy, po przejściu badań lekarskich lekarz stwierdzi, że wykonywane obowiązki będą miały szkodliwy wpływ na stan zdrowia pracownika, a pracodawca nie przeniesie takiej osoby (w określonym terminie) do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • nastąpiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Możesz zapłacić odszkodowanie dla pracodawcy za porzucenie pracy

Jeżeli żadna z powyżej wymienionych sytuacji nie miała miejsca, pracodawca ma prawo do odszkodowania. Rzecz jasna mówimy o sytuacji, kiedy zaistnieje porzucenia pracy, czyli kiedy dojdzie do nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia. Wysokość odszkodowania jest w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres jego wypowiedzenia. Jeżeli jednak dojdzie do rozwiązania umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Według art.114 K.p.niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, może narazić pracodawcę na szkodę, chociażby przez konieczność powierzenia wykonania porzuconej pracy innym osobom za dodatkowym wynagrodzeniem. W takiej sytuacji zakład może żądać zadośćuczynienia za poniesione straty.

Art.119 Kodeksu pracy

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Zanim zdecydujesz się na porzucenie pracy

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto wziąć pod uwagę inne rozwiązanie. Najlepiej porozumieć się z pracodawcą i rozwiązać stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Każdemu pracodawcy zależy na utrzymaniu ciągłości zatrudnienia i prawidłowej organizacji czasu pracy w firmie.

Jarmin.pl

Katalog firm

Zobacz też:

Darmowe ogłoszenia

Rozliczenie zaliczki