Czy można wypłacić wynagrodzenie w obcej walucie?

Na umowie o pracę może zostać określone wynagrodzenie zarówno w polskiej walucie, jak i w obcej. Bez względu na to, jaka waluta zostanie ustalona, należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie za pracę – podstawowe informacje

Jedną z ważniejszych kwestii przy podpisywaniu umowy o pracę jest ustalenie wynagrodzenia. Pensja powinna być ustalona odpowiednio do rodzaju pracy i wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji. Dodatkowo powinna uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie powinno być wypłacane w formie pieniężnej, jednak istnieją sytuacje, kiedy może być to inna forma. Tę kwestię regulują przepis prawa pracy lub układ zborowy pracy.

Kodeks pracy a wynagrodzenie

Kodeks pracy określa następujące zasady odnośnie wypłacania wynagrodzenia pracownikowi:

  • pracownik nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia ani przepisania go na kogoś innego,
  • wypłata wynagrodzenia jest dokonywana co najmniej jeden raz w miesiącu, w stałym ustalonym z góry terminie,
  • w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dniu wolnym od pracy, pensja powinna zostać wypłacona w dniu poprzedzającym,
  • pracownik ma prawo do wglądu w dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Wynagrodzenie w obcej walucie

Pracodawca może wypłacać wynagrodzenie w walucie polskiej, jak i zagranicznej. Wartość waluty określa się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że orzeczenie sądowe, czynność prawna czy ustawa stanowi inaczej.

Przepisy dotyczące określonych płatności w obcej walucie dla pracownika wynikające z Kodeksu pracy:

  • oddelegowanie pracowników poza UE – umowa o pracę zawarta z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres powyżej 1 miesiąca, powinna zawierać informację, w jakiej walucie będzie wypłacana pracownikowi pensja w tym czasie kiedy będzie pracował za granicą,

  • należności z tytułu podróży służbowych – wysokość i warunki ustalania należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej powinno zostać zawarte w rozporządzeniu, jednocześnie wskazując walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków mających miejsce w czasie podróży.

Z powyższych przepisów możemy stwierdzić, że jest również możliwe zastosowanie systemu mieszanego związanego z wypłatą wynagrodzenia. Pracownik może otrzymywać pensję w walucie polskiej, z kolei otrzymując zlecenie za granicą tymczasowo otrzymywać wynagrodzenie w walucie zagranicznej.

Sprawdź, jak wygląda wyliczenie wynagrodzenia w kalkulatorze brutto – netto.